Trafikplats Kvarnholmen

Trafikverket planerar att bygga Trafikplats Kvarnholmen med anslutning till Kvarnholmsförbindelsen från väg 222. De har beslutat att en ofullständig trafikplats med endast västgående ramper skall anläggas i höjd med Nacka gymnasium. En bit av Ryssbergen kommer att bli påfartsramp.

Under våren 2014 påbörjades arbetet med att ta fram en vägplan. På Trafikverkets hemsida finns planen och alla undersökningar tillgängliga. Processen är just nu i skedet Samrådshandling vilket innebär att allmänheten har möjlighet att komma in med synpunkter på arbetet. Synpunkter ska inlämnas före januari 2015.

Skriftliga synpunkter i ärendet lämnas till:
Trafikverket, Ärendemottagningen
Region Stockholm
Box 810, 781 28 Borlänge
E-post: stockholm@trafikverket.se
Märk brevet/e-posten med ärendenummer TRV 2014/49933

Buller2030

Inlagd i Blandat | Nyckelord , , , | Lämna kommentar

Vikdalens småbåtshamn

brygga

Äntligen kan man börja fundera på vilken båt man ska ha. Ända sedan den 9 september 2003 har Vikdalens Båtklubb tålmodigt väntat på att starta planarbetet med en egen småbåtshamn.  Nu bedömer planenheten att förutsättningar finns att återuppta planarbetet.

Båtklubben ska ligga i viken nedanför Vikdalentrappan mitt emot Sillkajen på Kvarnholmen. Det har funnits en småbåtshamn här tidigare men den revs. Det finns flera hamnar i Svindersviken så traditionerna är gamla.

Planen ska hanteras av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden på deras sammanträde den 12 november 2014.

Inlagd i Blandat | Nyckelord , , , | Lämna kommentar

Ryssbergen exploateras

Vi anande att det skulle bli en naggning i kanten av Ryssbergen, men det blir mer än så. Det blir en rysare:

”En måttlig exploatering av Ryssbergen ska utredas i samband med att en avgränsning av det framtida naturreservatet görs.”

Så mycket är våra politikers löften värda när det väl kommer till kritan. I en ny detaljplan för centrala Nacka , som går under namnet Nacka bygger stad, visas tydligt att det är en stor del av Ryssbergen som exploateras. Trots att man skriver att ”Ryssbergen omfattas av riksintresse för kulturminnesvården” visar politikerna ingen omtanke om detta fantastiska skog. Utan man resonerar helt enkelt att ”behovet av bostäder i goda kollektivtrafiklägen bedöms som viktigare än bevarandet av vegetationen”.

nackanydetaljplan

 

 

 

 

 

Med 40.000 nya Nackabor så kommer tillgången till grönområden vara en kritisk fråga men det blir tyvärr inte mycket kvar när utvecklingen fått sitt. Bilden över Staden Nacka visar tydligt den förtätning som ska göras och bland annat framkommer nu tydligt att Nacka Gymnasium kommer att rivas.

Boende i Vikdalen har framtiden i sin hand vad det gäller att vara delaktiga i framtida utveckling av Nacka vilket framgår i programmet.  Där skrivs att ”Tunnelbanan skulle kunna göra området attraktivt för en tätare exploatering, men det bygger på att det finns ett intresse från fastighetsägarna.” För oss i Vikdalen hittar jag även en annan intressant text om avrinning: ”kan eventuellt den befintliga våtmarken vid Vikdalen/Ryssbergen användas för en del av avrinningen och en dagvattenanläggning skulle kunna anläggas under en lekplats i Vikdalen”.

Detaljplaneprogrammet ska hanteras av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden på deras sammanträde den 12 november 2014.

Inlagd i Blandat | Nyckelord , , , , | Lämna kommentar

Förlängning av gångbanan i Vikdalen

Nacka kommun bjuder in till informationsmöte tisdagen den 20 maj 2014 kl 18:30 för diskussion om ny gångbana längs med Vikdalsvägen. De ser över möjligheten att förbättra trafiksäkerheten för gående i området med anledning av GC-vägen som byggs för Kvarnholmsbron.

Sträckan det gäller är mellan Järlastigen (övergångsstället) och vändplan. Under senaste tiden har kommunen vid flera tillfällen satt ut gränspinnar för att göra ritningar för gångbanan. Det känns ju naturligt att det finns en gångbana längs med hela vägen.

Den som har gott minne kan komma ihåg att just denna gångbana var med i byggplanen för Kvarnholmsförbindelsens första plan. Av någon anledning togs denna bort när planen omarbetades. (Det kan väl inte ha att göra med att de hade givit alla i Vikdalen rätt att påverka hela planen för tunnel och bro.) Kommunen kör nu detta som en separat plan vilket gör att alla boende i Vikdalen kan vara med och påverka utformningen av gångbanan.

gränspinne

Gränspinne

 

 

 

 

Inlagd i Blandat | Nyckelord , , , | Lämna kommentar